Algemene voorwaarden

Artikel 1

Definities

  • Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Johan Bouwmans Fotografie een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie Johan Bouwmans Fotografie een aanbod tot het leveren van een dergelijke product heeft gedaan.
  • Product:

1. naar aanleiding van een door de klant gemaakte individuele, persoonlijke en gespecificeerde bestelling, door Johan Bouwmans Fotografie vervaardigde reproductie van een afbeelding uit het beeldarchief van Johan Bouwmans Fotografie of een klantafbeelding:

- op textiele stof, gespannen op een houten frame van spielaten zonder lijst; en/of

- op enig andere door Johan Bouwmans Fotografie aangeboden waar van stoffelijke aard.

  • Beeldarchief: alle afbeeldingen al dan niet getoond op de website van Johan Bouwmans Fotografie, ten aanzien waarvan Johan Bouwmans Fotografie over de al dan niet exclusieve rechten beschikt.
  • Johan Bouwmans Fotografie, gevestigd te Deurne, de gebruiker van deze algemene voorwaarden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69870357.
  • Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
  • Website: de website van Johan Bouwmans Fotografie, te weten www.johanbouwmansfotografie.nl en www.fotograafdeurne.nl
  • Klantafbeelding: een door de klant (op elektronische wijze) aangeleverde analoge of digitale afbeelding.
  • Materiaal: informatiedragers en/of fysieke documenten, waarmee de klant de klantafbeelding aan Johan Bouwmans Fotografie en CanvasCompany ter beschikking stelt.
  • Fotoproduct: Door Johan Bouwmans Fotografie vervaardigde reproductie van een afbeelding uit het beeldarchief van Johan Bouwmans Fotografie of een klantafbeelding

 

Artikel 2

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Johan Bouwmans Fotografie en een klant, alsmede op alle door Johan Bouwmans Fotografie aan een klant verstrekte aanbiedingen tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst.

2.2 Johan Bouwmans Fotografie wijst iedere verwijzing naar andere algemene (inkoop)voorwaarden dan de onderhavige, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

 

Artikel 3

De overeenkomst

3.1.De overeenkomst komt tot stand nadat de klant middels het online op de website invullen en verzenden van het daartoe bestemde opdrachtformulier een bestelling heeft geplaatst en Johan Bouwmans Fotografie deze bestelling heeft geaccepteerd.

3.2.Definitieve acceptatie van de bestelling kan pas plaatsvinden nadat Johan Bouwmans Fotografie de (aard en conditie van de) te reproduceren (klant)afbeelding in samenhang met de door de klant gemaakte bestelling, heeft kunnen beoordelen.  Johan Bouwmans Fotografie streeft ernaar om de klant binnen acht dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de bestelling, langs de elektronische weg de acceptatie van de bestelling meedelen, dan wel mee te delen dat de bestelling niet wordt aanvaard. Het niet reageren op een bestelling binnen genoemde termijn leidt niet tot stilzwijgende acceptatie van de bestelling.

3.3.Mocht Johan Bouwmans Fotografie de bestelling niet accepteren, zal Johan Bouwmans Fotografie de langs elektronische weg door de klant aangeleverde klantafbeelding verwijderen. Eventuele informatiedragers en/of fysieke documenten, waaronder ook foto’s, zal Johan Bouwmans Fotografie vernietigen tenzij de klant deze goederen retour wenst te ontvangen. Retourzending vindt slechts plaats op kosten van de klant. Verzendkosten dienen door de klant op verzoek van Johan Bouwmans Fotografie alvorens tot verzending wordt overgegaan voor verzending door Johan Bouwmans Fotografie te worden betaald.

3.4. De rechten uit hoofde van een overeenkomst zijn door de klant niet overdraagbaar aan derden.

3.6. Indien de klant een bestelling na totstandkoming van de overeenkomst annuleert, is hij gehouden om aan zijn betalingsverplichting te voldoen, met uitzondering van het in artikel 8 van deze algemene voorwaarden genoemde geval.

3.7. Johan Bouwmans Fotografie staat er voor in dat het product voldoet aan de overeenkomst en de op datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Johan Bouwmans Fotografie streeft naar de beste kwaliteit ter zake haar producten, maar kan niet garanderen, dat een product te allen tijden voldoet aan de verwachtingen van de klant ten aanzien van de kwaliteit of andere kenmerken van het product.

 

Artikel 4

Prijzen

4.1. De door Johan Bouwmans Fotografie gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en zijn inclusief btw en eventuele andere al dan niet van overheidswege op de verkoop c.q. verzending van het product vallende rechten en kosten. De bestelling door de klant wordt geacht in te houden het akkoord van de klant met de op het moment van verzending van de bestelling voor het product geldende prijs. Indien de klant een special effect en/of een van de standaard bewerking afwijkende bewerking wenst, leidt zulks tot een meerprijs. Deze zal door Johan Bouwmans Fotografie in de opdrachtbevestiging worden vermeld. De overeenkomst komt in een dergelijk geval pas tot stand nadat de klant de in de opdrachtbevestiging vermelde totaalprijs schriftelijk, dan wel langs elektronische weg heeft aanvaard.

4.2. Indien de prijzen, voordat Johan Bouwmans Fotografie in staat is gesteld tot beoordeling van de door de klant aan te leveren klantafbeelding, door Johan Bouwmans Fotografie worden gewijzigd, wordt de acceptatie van een bestelling geacht uit te gaan van de nieuwe prijs. De klant dient Johan Bouwmans Fotografie binnen vijf dagen na ontvangst van de door Johan Bouwmans Fotografie verzonden acceptatie te bevestigen of hij op basis van de gewijzigde prijs de bestelling wenst te handhaven. Zonder deze bevestiging komt tussen Johan Bouwmans Fotografie en de klant geen overeenkomst tot stand.

4.3. In geval van een intracommunautaire levering aan een btw-plichtige onderneming in de Europese Unie welke Johan Bouwmans Fotografiezonder btw in rekening brengt, zal Johan Bouwmans Fotografie op de factuur het btw-nummer van de klant vermelden. Indien het btw-nummer aan Johan Bouwmans Fotografie niet bekend is en op verzoek van Johan Bouwmans Fotografie niet bekend wordt gemaakt dient Johan Bouwmans Fotografie btw te berekenen.

De klant vrijwaart Johan Bouwmans Fotografie voor alle eventuele schade en/of ander nadeel dat Johan Bouwmans Fotografie lijdt indien blijkt dat de klant in het land van vestiging niet als btw-plichtige is geregistreerd, dan wel om andere aan Johan Bouwmans Fotografie niet bekende redenen Johan Bouwmans Fotografie op verzoek van de klant ten onrechte zonder btw heeft gefactureerd.

4.4. Kortingen zijn nooit in combinatie geldig. In geval van gecombineerde korting geldt het hoogste kortingspercentage.

 

Artikel 5

Betaling

5.1. Johan Bouwmans Fotografie heeft de afhandeling van betalingen in eigen beheer. Betaling dient te geschieden door betaling vooraf door middel van een contante betaling of overboeking.

5.2. In geval van overboeking, dient de klant de betalingstermijn vermeld in de factuur dan wel digitale acceptgiro in acht te nemen. Indien geen betalingstermijn op de factuur of acceptgiro staat vermeld geldt een betalingstermijn van maximaal zeven (7) dagen.

 

Artikel 6

Levering

6.1. De plaats van levering is het leveringsadres dat de klant opgeeft aan Johan Bouwmans Fotografie.

6.2. De klant garandeert dat het door hem opgegeven adres juist is en dit adres voor een normale wijze van bezorging per post of koeriersdienst langs deugdelijk verharde weg bereikbaar is.

 

Artikel 7

Levertijd

7.1. De gangbare levertijd van een product is zoals vermeld op de website . Dit is te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling, dan wel vanaf de dag van ontvangst door Johan Bouwmans Fotografie van de betaling door de klant van de overeengekomen prijs inclusief btw en bijkomende kosten. Bepalend voor de aanvang van de levertijd is het laatst gelegen van de twee voornoemde tijdstippen. 

7.2. Indien uitdrukkelijk de betaling op rekening is overeengekomen begint de levertijd te lopen op de dag na verzending van de bevestiging van de acceptatie van de bestelling door Johan Bouwmans Fotografie.

7.3. De in lid 1 genoemde levertijd betreft geen fatale levertijd. Wanneer door Johan Bouwmans Fotografie niet binnen deze levertijd wordt geleverd, is Johan Bouwmans Fotografie pas in verzuim nadat de klant Johan Bouwmans Fotografie schriftelijk of langs elektronische weg in gebreke heeft gesteld en een laatste termijn voor nakoming heeft gesteld van tenminste veertien dagen en de nakoming door Johan Bouwmans Fotografie binnen deze termijn is uitgebleven.

 

Artikel 8

Verzuim/aansprakelijkheid

8.1. Voor de fotoproducten van Johan Bouwmans Fotografie geldt geen recht van ontbinding omdat deze volgens de specificaties van de klant worden gefabriceerd. Ieder fotoproduct bestaat uit een samenstelling van individuele keuzes als: afbeelding, formaat, materiaal waarop de afbeelding gedrukt wordt, en optioneel de afwerking van het materiaal. 

Indien er sprake is van een tekortkoming in de nakoming zijdens Johan Bouwmans Fotografie– anders dan een tekortkoming ter zake de levertijd - welke tekortkoming volledig aan haar toerekenbaar is, is Johan Bouwmans Fotografie pas in verzuim, nadat de klant Johan Bouwmans Fotografie schriftelijk of langs elektronische weg in gebreke heeft gesteld en een laatste termijn voor nakoming heeft gesteld van tenminste veertien dagen en de nakoming door Johan Bouwmans Fotografie binnen deze termijn is uitgebleven.

Onder een dergelijke tekortkoming wordt in ieder geval niet verstaan, de slechte kwaliteit van een product als gevolg van de slechte kwaliteit van door de klant aangeleverde klantafbeelding, dan wel als gevolg van de specificaties van de klant.

Indien Johan Bouwmans Fotografie ter zake van de nakoming van de overeenkomst in verzuim geraakt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal Johan Bouwmans Fotografie terstond de eventueel vooruit betaalde prijs aan de klant restitueren  (dit is de “niet goed, geld terug” garantie).

In alle overige gevallen kan Johan Bouwmans Fotografie besluiten om de klant uit coulance een tegoedbon te verstrekken, maar is daartoe niet verplicht. Johan Bouwmans Fotografie is gerechtigd om aan de tegoedbon nadere voorwaarden te verbinden.

De klant dient in alle gevallen het reeds aan de klant geleverd product, voor eigen rekening en risico aan Johan Bouwmans Fotografie te retourneren.

8.2. In geval Johan Bouwmans Fotografie met de nakoming van de overeenkomst in verzuim is geraakt en de klant de overeenkomst op die grond niet ontbindt maar nakoming verlangt, heeft Johan Bouwmans Fotografie het recht een eventueel reeds geleverd ondeugdelijk product te vervangen, of de klant een tegoedbon te verstrekken ter waarde van het reeds geleverde product, dan wel te kiezen voor restituering van de koopprijs. In dat laatste geval wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden. De klant dient in alle gevallen het reeds aan de klant geleverd product, voor eigen rekening en risico aan Johan Bouwmans Fotografie te retourneren.

8.3. Zowel in geval van een vordering tot nakoming, als in geval van ontbinding van de overeenkomst (of in geval van de keuze van Johan Bouwmans Fotografie voor restituering van de koopprijs overeenkomstig lid 1) is Johan Bouwmans Fotografie slechts aansprakelijk voor de door de klant door de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst geleden schade indien de oorzaak van de tekortkoming aan de zijde van Johan Bouwmans Fotografie is terug te voeren op opzet dan wel grove schuld van Johan Bouwmans Fotografie. De aansprakelijkheid van Johan Bouwmans Fotografie is voorts per bestelling beperkt tot den hoogste het netto factuurbedrag (factuurbedrag exclusief btw). In geval van een bestelling bestaande uit meerdere afzonderlijke onderdelen, is de aansprakelijkheid van Johan Bouwmans Fotografie beperkt tot dat deel van het netto factuurbedrag behorende bij het gedeelte van de bestelling ter zake waarvan Johan Bouwmans Fotografie is tekortgeschoten.

8.4. De klant dient het geleverde product terstond na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken in het geleverde dient de klant zo mogelijk direct na aflevering, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na aflevering schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan Johan Bouwmans Fotografie te melden. Na afloop van deze termijn wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de tussen Johan Bouwmans Fotografie en de klant gesloten overeenkomst.

8.5. In geval van betaling op rekening wordt de factuur, behoudens reclame binnen drie werkdagen na ontvangst van de factuur, door de klant geacht als juist en verschuldigd te zijn aanvaard.

 

Artikel 9

Ter beschikking gestelde klantafbeelding en materialen

9.1. De klant stelt de klantafbeelding en materialen op eigen risico ter beschikking aan Johan Bouwmans Fotografie en FotoCadeau.nl.

Johan Bouwmans Fotografie en FotoCadeau.nl zullen de ter beschikking gestelde klantafbeelding en/of materialen met de in redelijkheid van Johan Bouwmans Fotografie en FotoCadeau.nl te verwachten zorg behandelen. In geval van het onverhoopt verloren gaan of beschadiging van de klantafbeelding en/of materialen zijn Johan Bouwmans Fotografie en FotoCadeau.nl niet aansprakelijk voor de daardoor door de klant geleden schade, behoudens opzet dan wel grove schuld aan de zijde van Johan Bouwmans Fotografie en FotoCadeau.nl, en behoudens voor zover Johan Bouwmans Fotografie en FotoCadeau.nl ter zake recht heeft op uitkering van verzekeringspenningen krachtens een door FotoCadeau.nl afgesloten schadeverzekering. In dit laatste geval is de hoogte van de aansprakelijkheid van FotoCadeau.nl beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag waartoe de gesloten verzekering recht geeft. Op Johan Bouwmans Fotografie en FotoCadeau.nl berust geen verplichting tot het aangaan van een dergelijke verzekering, tenzij uitdrukkelijk met de klant overeengekomen.

9.2.De klant dient indien zulks redelijkerwijs mogelijk is van de klantafbeelding en/of de materialen, alvorens dit aan Johan Bouwmans Fotografie ter beschikking te stellen, een kopie of een back-up te bewaren.

9.3.De klant is verantwoordelijk voor de aard en de kwaliteit van de ter beschikking gestelde klantafbeelding en materialen.Johan Bouwmans Fotografie is niet aansprakelijk voor schade aan de ter beschikking gestelde klantafbeelding en/of materialen indien deze schade is ontstaan omdat Johan Bouwmans Fotografie is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie aangaande de aard, de inhoud, de samenstelling en/of omvang van de klantafbeelding en/of materialen.

9.4.Van het door de klant aanleveren van een pornografische klantafbeelding met een minderjarige doet Johan Bouwmans Fotografie in alle gevallen aangifte bij de politie.

 

Artikel 10

Industriële- of intellectuele (eigendoms)rechten

10.1.De industriële- of intellectuele (eigendoms)rechten van de producten of afbeeldingen uit het beeldarchief berusten bij FotoCadeau.nl dan wel haar licentiegevers.

De klant staat er voor in dat de klantafbeelding, het gebruik van de klantafbeelding door Johan Bouwmans Fotografie om de bestelling te verwerken dan wel het gebruik van het product met de klantafbeelding door de klant - geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs- en portretrecht) van derden.

10.2.Ter zake klantafbeeldingen accepteert Johan Bouwmans Fotografie bij aanvaarding van een opdracht geen aansprakelijkheid voor inbreuk op enig daarop rustend intellectueel eigendomsrecht van derden. In geval Johan Bouwmans Fotografie door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, vrijwaart de klant Johan Bouwmans Fotografie voor alle schade die Johan Bouwmans Fotografie ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe Johan Bouwmans Fotografie door derden wordt aangesproken en inclusief de bij Johan Bouwmans Fotografie veroorzaakte kosten.

 

Artikel 11

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1.Op al onze aanbiedingen en met de klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De gelding van het Weens Koopverdrag van 19 juni 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2.Geschillen voortvloeiende uit met de klant gesloten overeenkomsten, alsmede geschillen omtrent de uitleg van deze algemene voorwaarden zullen door beide partijen, met uitsluiting van de bevoegdheid van enige andere ingevolge Wet of Verdrag bevoegde rechter, worden gebracht voor de bevoegde rechter in te 's Hertogenbosch.